ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Информация за търговеца: “Специфика“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в
Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204488711, със седалище и адрес
на управление гр. София, ул. „Акад Йордан Трифонов“, №8, вх. Б, ет.1, представлявано от
управителя Йорданка Иванова Цветанова.
“Специфика“ ЕООД е собственик на страницата www.studiospecifica.com, която
представлява уеб страница на интериорно студио „Специфика“. Съдържанието на уебсайта
отговаря на Закона за защита на личните данни.
I. Общи положения
С посещението на сайтa www.studiospecifica.com, неговото разглеждане и направата на
поръчка на услуги, предлагани от нас, Потребителят се задължава да спазва настоящите
Общи условия, които са задължителни за всички Потребители. Ползвайки този Сайт и
съдържащата се в него информация, се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е
съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА.
Настоящите Общи условия съдържат информация относно предоставяните услуги,
посредством интернет сайт. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от
„Специфика“ ЕООД, което се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите
условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за
измененията им и даде достатъчен срок на Потребителя да се запознае с тях.
II. Защита на личните данни/Политика за поверителност
„Специфика“ ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични
данни, съгласно правомощията му на администратор на лични данни, при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и в съответствие с разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни – (General Data Protection Regulation).
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната
форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от
www.studiospecifica.com, по електронен път, при доставка на поръчани услуги и при
необходимост от помощ, от служител на “Специфика“ ЕООД.
Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и
промоционални цели.
Право на достъп до информация, на коригиране, актуализиране и други посочени в чл. 16
до чл. 23 в Регламент (ЕС) 2016/679 има всяко физическо лице, чиито данни се обработват
от дружеството. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от
неговите наследници, при спазване на изискванията на чл. 25а от ЗЗЛД. Лицата
упражняват правата си, като подават писмено заявление до дружеството, съдържащо
минимум следната информация:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането за достъп;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция
Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 2 месеца (60 дни) от деня на
получаване на искането за упражняване на права. Срокът може да се удължи с още 1
месец, в случай че се налага заради сложността или броя на исканията. „Специфика “
ЕООД изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по
пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на
предоставяне на информацията. Когато данните не съществуват или предоставянето им е
забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
„Специфика“ ЕООД се задължава да не разкрива лични данни на Потребителите на трети
лица, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя,
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според
действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
При нарушение на сигурността на личните данни, администраторът, без ненужно забавяне,
изпраща на субекта на данните съобщение за нарушението и уведомява Комисията за
защита на потребителите.
III. Информация за публикуваните материали
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта
се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Сайта не поема никаква отговорност за
навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно
завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за
продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в
резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на
този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на
оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи,
свързани с отстраняването на нанесените вреди.
IV. Авторско право
Всички информационни материали в сайта www.studiospecifica.com попадат под защита на
Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено
копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и
да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други
сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от
информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено
разрешение от Управителя на „Специфика“ ЕООД. Всяко друго действие е
противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн,
чрез Сайта на www.studiospecifica.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез
Консултант на тел. 088 341 14 02 в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от
понеделник до петък.
При неспазване на общите условия от страна на „Специфика“ ЕООД потребителите могат
да се обърнат към:
1. Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg
2. Европейски потребителски център – http://www.ecc.bg
Платформа за онлайн решаване на спорове:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG